VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING DESEMBER 2012

Dette innlegget er en oppdatering på utviklingen i verdens forsyning av energi i væskeform per august 2012 slik dette er rapportert av EIA. I presentasjonen er verden delt inn i fire økonomiske grupper; OECD, Russland, OPEC og resten av verden (ROW; Rest Of World).

Fortsatt mener jeg den globale forsyningen av råolje har potensial for å vokse med 1,0 – 1,5 Mb/d (Mb/d; Millioner fat per dag) gjennom 2013 drevet av responsen til en strukturelt høyere oljepris. Forsyningen er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer (Bakken og Eagle Ford i USA) bitumen i Canada, tilbakevending av produksjon i Libya og potensial for vekst fra Irak. Fra 2013 vil Manifa i Saudi Arabia ha potensial til å levere 0,9 Mb/d. Inkludert i forsyningsveksten vil være en normalisering av produksjonen fra Sudan der utvinningen siste året har blitt redusert med 0,4 Mb/d.

Dette skjer mens forbruket i OECD faller med bakgrunn i svakere økonomisk aktivitet og det kommer motstridende oppfatninger om størrelsen på den videre økonomiske veksten for India og Kina.

VERDENS OLJEFORSYNING

FIG01WORLDLIQUIDSSUPPLYAUG2012
Figur 01; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens forsyning av råolje og kondensat (grønne kolonner), NGPL (Natural Gas Plant Liquids; etan, propan, butan (lys blå kolonner)), annen energi i væskeform (etanol, biodiesel etc. (røde kolonner)) og volumøkninger fra raffinering (refinery gains; gule kolonner) har utviklet seg fra januar 2001 til august 2012. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Dataene fra EIA viser nå en vekst i forsyningen av råolje og kondensat og denne veksten er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer, bitumen og etter hvert fra funn som krever en høy pris for å gi lønnsomhet.

Det som er beskrevet innledningsvis har elementene i seg for å bringe oljeprisen lavere. Oljeprisen i det fremtidige markedet (futures) er fremdeles i backwardation; prisen på fremtidig levering er lavere enn prisen på øyeblikkelig eller nær tid levering.

Prisutviklingen kan også bli påvirket av fremtidig monetære tiltak som ytterligere kvantitative lettelser (QE; Quantitive Easing) og hendelser av geopolitisk karakter.

I USA vokser nå forsyningen av råolje og NGPL (ref figur 04) som følge av utvinningen av olje og gass fra skifer og har presset prisene på NGPL (etan, propan, butan) betydelig ned. Historisk har NGPL blitt omsatt til rundt 70 % av råolje basert på volumetrisk energiinnhold. Nå er prisene i USA rundt 40 % av råolje og siden markedet for disse produktene er internasjonale skaper dette prispress på NGPL fra andre regioner.

OECD

Figur 02; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 01) for OECD.
Figur 02; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 01) for OECD.

For OECD har effekten fra den voksende utvinningen av olje fra skifer (USA) og utvinning av bitumen (Canada) mer enn kompensert for nedgangen i utvinningen av konvensjonell olje i andre regioner som Nordsjøen og skaper nå en svak vekst.

Utvinningen av olje fra skifer og oljesand (bitumen) er nå økonomisk attraktiv ved en oljepris på US$70 – US$80/fat.

CANADA

Figur 03; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 01) for Canada.
Figur 03; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 01) for Canada.

Det er vekst i utvinningen av bitumen (oljesand) som skaper vekst i total oljeutvinning fra Canada.

USA

Figur 04; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 01) for USA.
Figur 04; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 01) for USA.

I september 2012 var den samlede utvinningen av olje fra skifer i Bakken og Eagle Ford rundt 1,0 Mb/d. Om oljeprisen forblir høy ventes veksten av skiferolje å fortsette et stykke inn i fremtiden.

RUSSLAND

Figur 05; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform fra Russland fra januar 2001 og til august 2012.
Figur 05; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform fra Russland fra januar 2001 og til august 2012.

Veksten de siste årene i den russiske oljeforsyningen er ytterligere svekket de siste månedene. EIA spår i sin STEO for november 2012 (STEO; Short Term Energy Outlook) et fall i forsyningen fra Russland på rundt 0,1 Mb/d fra 2012 til 2013.

ROW (RESTEN AV VERDEN)

Figur 06; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse for resten av verden (ROW). ROW inkluderer blant annet Brasil, Kina og Sudan.
Figur 06; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse for resten av verden (ROW). ROW inkluderer blant annet Brasil, Kina og Sudan.

ROW hadde vekst i forsyningen frem til andre halvdel av 2010. Bortfall av produksjon i Sudan og et fall i utvinningen fra Kina (ref figur 08) er så langt det som har drevet fallet i utvinningen fra ROW.

BRASIL

Figur 07; Diagrammet viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform for Brasil.
Figur 07; Diagrammet viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform for Brasil.

For Brasil har det de siste månedene vært et fall i utvinningen av råolje. Forsyningen av etanol (other energy liquids) synes å svinge med vekstsesongen.

KINA

Figur 08; Diagrammet viser utviklingen i utvinningen av råolje og kondensat i Kina.
Figur 08; Diagrammet viser utviklingen i utvinningen av råolje og kondensat i Kina.

Om fallet i den kinesiske utvinningen er av temporær karakter gjenstår å se. EIA har i sin ferskeste STEO spådd noe vekst fra 2012 til 2013 i utvinningen av råolje i Kina.

OPEC

Figur 09; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje/ kondensat (C + C) for hvert enkelt av de 12 OPEC medlemmene og NGPL (Natural Gas Plant Liquids).
Figur 09; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje/ kondensat (C + C) for hvert enkelt av de 12 OPEC medlemmene og NGPL (Natural Gas Plant Liquids).

Produksjonen i OPEC er nå på samme nivå som sommeren 2008. Dette er drevet av normalisering av utvinningen i Libya og høyere leveranser fra De Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Saudi Arabia, ref også figur 10.

OPEC antas nå å ha potensial til ytterligere å kunne øke leveransene av råolje med 1,5 Mb/d gjennom 2013.

Figur 11; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 9 øvrige OPEC medlemmene.
Figur 10; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for De Forente Arabiske Emirater (UAE), Kuwait og Saudi Arabia.

De 3 landene ovenfor har i hovedsak dekket inn for bortfallet av råoljeutvinningen fra Libya og har de siste månedene totalt utvunnet noe over nivået fra sommeren 2008.

Figur 11; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 9 øvrige OPEC medlemmene.
Figur 11; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 9 øvrige OPEC medlemmene.

For Iran rapporterer EIA om fall i utvinningen som følge av de økonomiske sanksjonene. For Algerie og Qatar har det vært noe fall i forsyningen de siste årene.

Figur 12; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 4 økonomiske gruppene beskrevet innledningsvis.
Figur 12; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 4 økonomiske gruppene beskrevet innledningsvis.

I figur 12 er de økonomiske gruppene stablet slik at det også er mulig å se utviklingen i forsyningen fra OPEC og landene utenfor OPEC (OECD, Russland og ROW).

For landene utenfor OPEC har forsyningen vært flat siden 2004, det som har vært av vekst globalt har kommet fra OPEC. Nå ventes det at økte leveranser fra OPEC vil dekke en vekst i den globale etterspørselen.

Nå og for noe tid fremover synes den globale forsyningen av råolje og NGPL å kunne ha potensial for noe vekst gjennom 2013. Bortenfor 2013 blir det vanskelig å spå om forsyningen, men flere ting tyder fortsatt på at etterspørselen er i ferd med å svekkes.

Jeg venter nå en svak utvikling på etterspørsels/forbruks siden fremover og at denne vil dominere prisdannelsen for råolje den nærmeste tiden. Geo politiske hendelser vil alltid være et usikkerhetsmoment som normalt resulterer i en oppside for råoljeprisen.

Utviklingen på etterspørsels/forbruks siden får være tema for et fremtidig innlegg.

What we need is not the will to believe, but the wish to find out.

William Wordsworth

One thought on “VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING DESEMBER 2012

Comments are closed.

%d bloggers like this: