EUROPA OG NATURGASS, INNTRYKK MED BP STATISTICAL REVIEW 2012

The Oil Drum var det for noen år siden en rekke artikler (her, her, her) om Europa og naturgass.

I dette innlegget vil jeg presentere noe historikk med data hovedsakelig fra BP Statistical Review 2012 og noen oppdaterte prognoser mot 2020.

Rundt 24 % av EUs primære energiforbruk i 2011 kom fra naturgass. Naturgassutvinningen innen EU + Norge hadde en topp i 2004. Naturgassutvinningen for EU + Norge er nå i bratt fall og fallet har hittil blitt bremset med økte leveranser fra Norge. Mot 2020 ventes nå utvinningen for EU + Norge og falle med ytterligere 100 Gcm/a (Gcm; milliarder kubikkmeter).

EU ventes nå å få et voksende importbehov for naturgass fra mer fjerntliggende kilder.

Figur 01: Figuren viser utviklingen EUs naturgassforbruk (grønt areal), produksjon (sort linje) og import (rødt areal) for årene 1970 – 2011. I figuren er også vist total naturgassproduksjon for EU + Norge (gul linje).

Figuren viser at naturgassutvinningen for EU + Norge hadde en topp i 2004 og at EU har hatt og vil fortsette å ha et voksende importbehov.

NATURGASSRESERVER FOR EU + Norge

Figur 02: Figuren viser utviklingen i reservene for naturgass for EU og Norge for årene 1980 – 2011.
(Tcm; Trillion cubic meters, billioner kubikkmeter).

EU + Norge hadde en reserve over produksjonsforhold på vel 15 i 2011, med andre ord ville reservene fra 2011 kunne opprettholdt utvinningsnivået fra 2011 i rundt 15 år.

NATURGASSUTVINNINGEN FOR EU + Norge

Figur 03: Figuren viser utviklingen i naturgassutvinningen for de største produsentene i Europa for årene 1970 – 2011. Videre er det vist en prognose for utviklingen i total utvinning for disse landene mot 2020.

Figuren illustrerer at naturgassutvinningen i Europa hadde en topp i 2004 og har siden falt jevnt, og at en liten vekst er mulig gjennom 2012 på grunn av økte leveranser fra Norge for deretter å falle bratt mot 2020.

Om naturgassutvinningen for Europa følger prognosen som vist i figur 03 så innebærer dette en total utvinning på rundt 1,9 Tcm for årene 2012 til 2020. For årene 2002 – 2011 utvant Europa (EU + Norge) rundt 2,5 Tcm.

I dette innlegget presenterte jeg min prognose for potensialet av norske naturgassleveranser mot 2020.

FALLET I NATURGASSUTVINNINGEN PÅ BRITISK SEKTOR

Figur 04: Figuren viser utviklingen i vekst/fallratene for salgsgass fra britisk sektor for perioden januar 1996 og per mai 2012.

Figuren illustrerer at den relative fallraten så langt har vært akselererende etter at fallet satte inn for alvor i 2003. Storbritannia var netto eksportør av naturgass i årene 1997 – 2003. Storbritannia importerer nå omtrent 50 % av sitt naturgassforbruk, og Norge dekker nå rundt halvparten av den britiske importen.

EUs NATURGASSIMPORT

Figur 05: Diagrammet ovenfor viser utviklingen i EU + Norge sin naturgassutvinning og importen av gass fra henholdsvis rørledninger og i form av LNG (Liquified Natural Gas) for årene 2001 – 2011.
Videre er det vist en prognose på vekst i forbruket (sort linje) mot 2020 fra EIA.

Den fallende utvinningen av naturgass fra EU + Norge vil måtte møtes med vekst i importen fra mer fjerntliggende kilder. Figur 07 viser at historisk har import gjennom rørledninger fra primært Russland og Eurasia vært inntil 30 Gm3 høyere enn nivået i 2011. I den grad historikken gir noe å forholde seg til så gir det grunn til å tro at eksporten fra Russland/Eurasia kan økes med 30 Gm3.

Videre ventes det fortsatt vekst i import av LNG.

Dette indikerer at en europeisk forbruks og importvekst for en periode kan møtes uten at det utløser omfattende investeringer i produksjons/transportkjeden. Den europeiske forbruksveksten kan bli svakere enn hva som nå er spådd av EIA med bakgrunn i lavere økonomisk aktivitet i Europa.

Uansett er det nå grunn til å tro at på et eller annet tidspunkt vil veksten i det europeiske importbehovet kunne utløse omfattende investeringer. Det gjenstår da å se hva signaler markedet vil gi for å oppmuntre til investeringer i ny kapasitet.

IMPORT AV NORSK GASS

Figur 06: Diagrammet ovenfor viser noen lands import av norsk gass for årene 2001 – 2011.

Den norske eksporten av naturgass ventes for 2012 å vokse noe relativt 2011, for deretter å bli på et platå noen år fremover og så falle bratt.

Diagrammet viser at siden 2005 har veksten i eksport av norsk gass i hovedsak utgjort økte leveranser til Storbritannia.

IMPORT AV GASS FRA RUSSLAND/EURASIA OG NORD AFRIKA

Figur 07: Figuren viser utviklingen i gassleveranser gjennom rørledninger fra Russland/Eurasia og Nord Afrika, Algerie og Libya, for årene 2001 – 2011.

 

Så langt har importen av gass gjennom rørledninger fra produsenter utenfor Europa hatt en topp i 2005. Siden 2005 har kombinasjonen av et fallende forbruk og økt import av LNG redusert importen fra Russland/Eurasia og Nord Afrika med rundt 30 Gm3.

IMPORT AV GASS FRA RUSSLAND

Figur 08: Figuren viser noen europeiske lands import av naturgass fra Russland for årene 2001 – 2011.

IMPORT AV LNG

Figur 09: Figuren viser utviklingen i noen europeiske lands import og forbruk av LNG for årene 2001 – 2011.

For å spre forsyningen på flere kilder har LNG i voksende grad vunnet innpass i det europeiske gassmarkedet. Prisveksten for gass i Europa de siste årene har gjort det attraktivt for mer fjerntliggende land med store gassreserver å forsyne det likvide europeiske markedet med LNG, som normalt har en høy produksjonskostnad.

Storbritannia har i de senere årene hatt en sterk vekst i importen av LNG og i 2011 var 30 % av Storbritannias gassforbruk LNG.

HVOR LNG IMPORTERES FRA

Figur 10: Diagrammet viser utviklingen i og hvilke land Europa importerte LNG fra for årene 2001 – 2011.

Algerie var i noen år den viktigste kilden for LNG til Europa og leverte da hovedsakelig til landene i Middelhavsbassenget. Nigeria hadde vel få andre reelle alternativer enn LNG for å få avsetning for sin naturgass. Qatar startet massive prosjekter for å utnytte sine enorme gassreserver og har de siste årene hatt en sterk vekst i leveransene til Europa, og i 2011 leverte Qatar rundt 50 % av LNG forbruket i Europa.

 

%d bloggers like this: