NOEN FÅ INNTRYKK FRA BP STATISTICAL REVIEW 2012

Dette innlegget er i hovedsak noen diagram basert på BP Statistical Review 2012. Forhåpentligvis er diagrammene selvforklarende og videre at de enkelt formidler hvor fremtidig vekst i den globale oljeforsyningen mest sannsynlig vil komme fra.

VERDENS OLJERESERVER

Figur01: Diagrammet viser utviklingen i verdens oljereserver etter kategoriene konvensjonell olje som inkluderer råolje, kondensat og NGL, oljesand (hovedsakelig bitumen) og tung olje fra Orinoco i Venezuela. Utviklingen i oljeprisen er også inkludert.

Videre i dette innlegget er verden delt inn i 4 økonomiske soner, OECD, FSU (Former Soviet Union; tidligere Sovjetunionen), OPEC og ROW (Rest Of World; resten av verden).

OPEC

Figur02: Diagrammet viser utviklingen i oljereservene totalt for OPEC, for hvert enkelt OPEC medlem, hva hvert enkelt OPEC medlem har utvunnet og totalt utvunnet for OPEC. Alt dekker perioden 1980 til 2011. Videre er tegnet inn utviklingen i årlig utvinning fra OPEC og oljeprisen (Brent) dividert med 3 for å få det inn i diagrammet.

Reserve og prisutviklingen gjennom de siste årene har resultert i hva som kan karakteriseres som en dempet vekst i utvinningen fra OPEC.  

OECD, FSU OG ROW

Figur03: Diagrammet viser utviklingen i oljereservene og totalt utvunnet for OECD, FSU og ROW. Videre vises total årlig utvinning fra nevnte tre grupper og utviklingen i oljeprisen. Alt for årene 1980 -2011.

Fallet i reservene i 1998 for OECD skyldes i hovedsak nedrevideringen av reservene i Mexico. Veksten i reservene for FSU i 2007 kommer hovedsakelig fra Kashakstan. Sammenlignet med OPEC hadde OECD, FSU og ROW totalt høyere utvunnet og høyere årlig utvinning enn OPEC. Dette med en mye lavere reservebase.

Den sterke prisveksten de siste årene har resultert i en moderat vekst både i utvinning og reservegrunnlag.

RESERVER OVER PRODUKSJON (R/P FORHOLDET)

Reserver over produksjonsforholdet er en indikator som viser hvor mange år produksjonen i 2011 kunne videreføres med de oppgitte reservene ved årsslutt 2011. Denne indikatoren kan fortelle noe om potensialet for bærekraftig vekst i utvinningen.

Figur04: Diagrammet viser utviklingen i R/P forholdet for OECD, FSU, OPEC og ROW for perioden 1980 til 2011. For OECD er R/P vist inklusiv oljesand i Canada (lys blå linje) og uten oljesand (grønn linje). Utviklingen i oljeprisen er også vist i diagrammet.

For oljesanden i Canada (OECD) ventes fortsatt vekst. Imidlertid synes ikke forutsetningene å være til stede for langvarig vekst for OECD om oljereservene eksklusiv oljesand legges til grunn. Veksten utvinningen av olje fra skifer demper/oppveier nå for fallet fra regioner som hovedsakelig Nordsjøen, se også figur 05.

ROW kan det være noe potensial for vekst, men de siste årene har utvinningen vært flat. Brasil og Kina er inkluderte i denne gruppen og begge landene har hatt vekst de siste årene, dog noe svakere fra 2010 til 2011.

FSU har vist vekst og har fortsatt potensial for vekst og da hovedsakelig fra Kashakstan og Russland.

Da gjenstår OPEC som det økonomiske området som kan skape vekst i årene fremover og som illustrert i figur05 har veksten i utvinningen innen OPEC vist liten respons til veksten i pris de siste årene.

Figur05: Diagrammet viser utviklingen i oljeutvinningen for OECD (grønn linje), FSU (rød linje), OPEC (mørk blå linje) og ROW (oransje linje) for årene 1980 – 2011.

Oljeutvinningen innen OECD passerte toppen i 2002 og har siden falt. Kombinasjonen av vekst i utvinningen fra oljesand, senere utvinning av olje fra skifer og prisvekst har gjort tidligere ulønnsomme funn og prospekter lønnsomme for utvikling og bidratt til å dempe fallet i utvinningen innen OECD.

I forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen (FSU) falt oljeutvinningen bratt og begynte å ta seg opp mot slutten av nittiårene.

Hva som er interessant er den dempete responsen i OPEC sin utvinning på prisoppgangen siden 2005. Jeg har beskrevet dette tidligere her.

Siden 2000 har veksten for ROW i hovedsak kommet fra Brasil og Kina.

%d bloggers like this: