GLOBAL OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING DESEMBER 2011

I dette innlegget vil jeg presentere hvordan den globale oljeforsyningen har utviklet seg per august 2011. Videre er verden delt opp i fire økonomiske grupper, OECD, Russland, OPEC og resten av verden (ROW; Rest Of World) for lettere å se trender.

I et senere innlegg vil jeg presentere hvordan etterspørselen/forbruket har utviklet seg i OECD landene og land utenfor OECD gjennom det siste tiåret.

For alle praktiske formål har den globale oljeforsyningen vært flat siden 2004, og dette har økt den strukturelle oljeprisen. I praksis blir nå pris også brukt til å omfordele oljeforsyningen mellom OECD og øvrige forbrukere.

Prisveksten har så langt ikke resultert i nevneverdig bedring i forsyningen og det er få ting som tyder på en bedring av forsyningen i nær fremtid.

Innenfor OPEC har bortfallet av olje fra Libya på grunn av borgerkrigen delvis blitt erstattet med økt forsyning fra Kuwait, Saudi Arabia og De Forente Arabiske Emirater (UAE).

GLOBAL FORSYNING

Figur 1; Diagrammet ovenfor viser hvordan utviklingen i den globale forsyningen av råolje og kondensat (grønne kolonner), NGL (Natural Gas Liquids; etan, propan, butan (lys blå kolonner)), annen energi i væskeform (etanol, biodiesel etc. (røde kolonner)) og volumøkninger fra raffinering (refinery gains; gule kolonner) har utviklet seg fra januar 2001 til august 2011. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Fra august 2008 og til februar 2011 økte det løpende globale årlige snittet for råolje med rundt 0,45 Mb/d (millioner fat per dag). Total økning fra oljesand (bitumen) og skiferolje var i samme tidsrom rundt 1,0 Mb/d.

Med andre ord det marginale tilbudet blir nå dekt av olje som krever kostbare utvinningsteknologier mens flere gjeldstyngede land opplever en gradvis svekket evne til å betale for dette.

Det som er interessant er at oljeprisen den siste tiden har vist en noe svekket tendens. Dette kan tyde på at den totale etterspørselen nå utvikler seg svakt eller svekkes.

I figur 1 ble det vist hvordan den globale volumetriske forsyningen av all energi i væskeform har utviklet seg. Det volumetriske energiinnholdet for de ulike klassene varierer en del. For NGL og annen energi i væskeform er det volumetriske energiinnholdet rundt 60 – 70 % av energiinnholdet for råolje.

Gjennom raffinering blir de lange hydrokarbonkjedene brutt ned i kortere kjeder som markedet etterspør, som bensin og diesel. Raffineringen innebærer således at volumet av produkter etter raffinering blir noe høyere (typisk 2 – 3 %) enn volumet av råolje som brukes som føde. Ofte blir også naturgass (og hydrogen) tilsatt i prosessen for å gjøre hydrokarbonkjedene på sluttproduktene komplette.

Med andre ord volumøkningene fra raffinering er reelle nok, men i hovedsak et resultat av volumøkninger fra råoljen som ble brukt som føde. Raffineringen har ikke medført en økning i energiinnholdet fra råolje som ble brukt som føde til sluttproduktene. Dette er for alle praktiske formål en form for dobbeltelling.

For å justere for disse effektene, forskjeller i volumetrisk energiinnhold og ekspansjon fra raffinering er dette gjort ved å konvertere all global forsyning til råoljeekvivalenter, og dette er vist i figur 2 nedenfor.

JUSTERING FOR VOLUMETRISK ENERGIINNHOLD

Figur 2; Diagrammet viser utviklingen i global forsyning av all energi i væskeform uttrykt i samme volumetriske energiinnhold som råolje fra januar 2001 og til august 2011.

I de siste 7 årene har den globale forsyningen av all energi i væskeform uttrykt i fat råoljeekvivalenter økt med knappe 4 Mb/d eller rundt 5 %. Den nominelle oljeprisen har i samme tidsrom økt med rundt 160 %.

OECD

Figur 3; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse (som beskrevet under figur 1) for OECD.

OECD opplever en svakt fallende utvinning av råolje og kondensat. Fallet har så langt blitt bremset av økt utvinning fra oljesand, utvinning av skifer olje (ikke oljeskifer, som i hovedsak er kerogen) og den høye prisen har gitt incentiver til utvinning fra felt som tidligere ikke var økonomiske.

Økningen i forsyningen av annen energi i væskeform, altså etanol, biodiesel etc. har vist en sterk vekst innen OECD, noe som skyldes ulike subsidieordninger.

For OECD vil fremtiden innebære økt import fra land utenfor OECD.

RUSSLAND

Figur 4; Diagrammet viser utviklingen i forsyningen fra Russland fra januar 2001 og til august 2011.

Veksten i den russiske oljeforsyningen har vært kontinuerlig, men blitt svekket gjennom de siste årene. Uten veksten i oljeforsyningen fra Russland blir det bare gjetninger om hva oljeprisen nå ville ha vært.

EIA STEO (Short Term Energy Outlook) for november 2011 venter nå en nedgang i den russiske oljeforsyningen fra 2011 til 2012.

ROW (RESTEN AV VERDEN)

Figur 5; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av energi i væskeform etter klasse fra resten av verden (ROW). Denne gruppen av land inkluderer Argentina, Brasil, Kina, Sudan etc.

ROW hadde en jevn vekst i forsyningen frem til årsskiftet 2010/2011 mens oljeprisen var høy. Dette kan være et varsel om at den fremtidige trenden er fallende forsyning fra denne gruppen land.

OPEC

Figur 6; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for hvert enkelt av de 12 OPEC medlemmene og NGL (Natural Gas Liquids).

Om Libya hadde levert som før borgerkrigen i vinter ville total oljeforsyning (C + C) fra OPEC vært rundt 0,5 Mb/d høyere enn hva den var sommeren 2008. Det virker ikke som at en oljepris over $100/fat har hatt noen nevneverdig innvirkning på den totale oljeforsyningen fra OPEC.

Figur 7; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for De Forente Arabiske Emirater (UAE), Kuwait og Saudi Arabia.

De tre landene presentert ovenfor er de eneste som det har vært antatt hadde noe ledig utvinningskapasitet. Om denne vil møte IEA kriteriet for å være varig, dvs bringes inn i løpet av 30 dager og kunne opprettholdes minimum 90 dager, gjenstår å se. Total forsyning fra disse 3 landene er så vidt over nivået fra sommeren 2008.

Disse 3 landene har i hovedsak dekket inn for bortfallet av olje fra Libya.

Det gjenstår og å se om Saudi Arabia har en varig kapasitet på 10 Mb/d. Saudi Arabia har et sterkt voksende innenlandsk forbruk.

Figur 8; Diagrammet overfor viser utviklingen i forsyningen av råolje og kondensat (C + C) for de 9 andre OPEC medlemmene.

Forsyningen fra de øvrige 9 landene i OPEC har vært tilnærmet flat siden 2008. Diagrammet ovenfor illustrerer at disse 9 landene ikke har vært i stand til å erstatte noe av bortfallet fra Libya siden i vinter.

For OECD er forsyningen av råolje svakt fallende. Økningen i utvinningen fra oljesand og olje fra skifer bidrar til å dempe OECD fallet.

Russland sin vekst er svekket gjennom det siste året og forsyningenventes å falle svakt i 2012.

For resten av verden (ROW) viser forsyningen nå en fallende trend etter en periode med jevn vekst.

Det er enda for tidlig å si om økningen fra noen av OPEC landene er varig og om en normalisering i Libya vil bedre den totale forsyningen fra OPEC.

Totalt er det nå få ting som tyder på en merkbar bedring i den globale forsyningen av råolje. Det synes nå som at det blir stadig mer utfordrende å bringe inn ny kapasitet for å kompensere for utvinningsfallet som er et resultat fra uttømming og samtidig skape vekst i forsyningen.

I denne virkeligheten er oljeprisen svakt svekket, noe som kan indikere svakere etterspørsel.

3 thoughts on “GLOBAL OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING DESEMBER 2011

 1. Ettersom både global og nasjonal oljeutvinning fra konvensjonelle kilder har nådd og delvis passert toppen blir spørsmålet: hva er din “best guess” når det gjelder gjennomsnittlig årlig reduksjon i utvinningen de neste årene? Jeg er klar over at dette er vanskelig, fordi etterspørselen påvirkes av den globale finanssituasjonen, men EU-situasjonen signaliserer ved adskillige problemer de neste årene.

  Like

  1. Dette er et vanskelig spørsmål å svare på, men jeg skal gi det et forsøk.

   ExxonMobil viser i sin rapport ”Outlook for Energy: A view to 2040”
   En figur viser at global utvinning av konvensjonell råolje og kondensat toppet i 2005.

   Dette er også uttalt av IEA’s Fatih Birol i et intervju med australsk fjernsyn.

   Norge passerte toppen i 2001.

   Globalt har ulike studier funnet at fallraten for oljeutvinningen ligger i området 4 – 6 % årlig.
   Etter mitt syn står vi nå ved et veiskille der økt forbruk av olje vil resultere i høyere pris da vekst i forsyning nå kommer fra mer kostbare kilder som oljesand, olje fra skifer, olje fra dypt vann og fra felt som ble lønnsomme med høy oljepris.

   På den andre siden har økonomiene (forbrukerne) nå svakere evne til å bære høyere priser. Gjeldsgraden er nå den dominerende faktoren som bremser økonomiene og en høy oljepris gir ikke noe drahjelp.

   Nedbygging av gjeld (kredittkontraksjon) vil være en faktor som svekker prisstøtten til omtrent alt også olje.

   Jeg tror den økonomiske utviklingen fremover blir svakere enn spådd og i USA er bensinforbruket redusert med rundt 5 % i andre halvår av 2011 relativt til samme periode i 2010. USA fungerer ofte som en god indikator for resten av verden selv om ting kan være forskjøvet noe i tid.

   Flere lønnsmottakere opplever nå reallønnsnedgang og arbeidsledigheten er høy.

   Totalt sett ville jeg nå vente en fallende etterspørsel og dersom etterspørselsfallet er brattere enn fallraten(e) så vil dette svekke oljeprisen inntil etterspørsel og tilbud igjen kommer i balanse.

   Paradokset her er at en svekket oljepris vil akselerere fallraten(e) og dermed bidra til raskere balanse mellom tilbud og etterspørsel.

   Den dårlige nyheten er at mulighetene er høyst tilstedeværende for at verden fremover vil måtte klare seg med både dyrere og mindre olje.

   Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: